Dětské skupiny (dříve jesle) a rehabilitační stacionář poskytují péči zdravým dětem i dětem se zdravotním handicapem nebo s jinými specifickými potřebami lehčího stupně z hlediska sociálního, zdravotního, psychologického a dalších specifik. Je to jediné zařízení tohoto typu v Příbrami a poskytuje komplexní rehabilitační, výchovnou a speciálně pedagogickou péči.

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

foto č. 1

Služba je určena pro:

• Děti v raném a časně předškolním věku.

• Děti se specifickými potřebami (různými handicapy a onemocněními).

Zdravotní služby:

• Ambulantní fyzioterapie – léčebně rehabilitační péče.

Služba

Službou péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve znění pozdějších předpisů se rozumí nevýdělečná činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.

Individuální a skupinová výchovná péče:

  • Péče je poskytována v souladu s plánem výchovy a péče o děti v raném a předškolním vzdělávání.
  • Individuální přístup ke každému dítěti a jeho potřebám.
  • Velký důraz klademe na adaptaci dítěte - Adaptační plán.
  • Podpora psychického i motorického vývoje dětí, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků a osobnosti dítěte.

Terapeutické přístupy:

foto č. 2

• Canisterapie:
Canisterapie je podpůrná terapie, která má pozitivní vliv na psychomotorický vývoj dětí se specifickými potřebami i pro děti zdravé. Pes je výborným společníkem a výchovným prostředkem pro dítě, přispívá k rozvoji verbální i neverbální komunikace, u ostatních dětí se kontakt s pejskem využívá k navození příjemných prožitků a pro relaxaci.

• Speleoterapie:
Pobytem v solné jeskyni lze předcházet proti častému nachlazení i respiračním chorobám. V jeskyni vytvořené ze soli z mrtvého moře vzniká unikátní prostředí, které se vyznačuje optimální vlhkostí a teplotou, antibakteriální čistotou, což má léčebný i preventivní účinek na imunitní systém celý organizmus.

 

 • Fyzioterapie:foto č. 3
Fyzioterapeut poskytuje dětem individuální léčebnou tělesnou výchovu na základě doporučení odborného lékaře, např. Vojtovu reflexní lokomoci, dechová cvičení, cvičení na rehabilitačních míčích, labilních plochách, míčkování, masáže, lymfodrenáže, a další terapeutické metody a techniky. Ve spolupráci se zdravotními sestrami provádí s dětmi pravidelné ranní skupinové cvičení, relaxace.

• Muzikoterapie:
Děti seznamujeme s jednoduchými hudebními nástroji, využíváme alternativní nástroje, rytmiku i různé hudební hrátky pro rozvoj řeči a myšlení.

 

Zajišťujeme péči ve dvou dětských skupinách pro děti bez specifických potřeb od 1 až do 5-ti let věku. V rehabilitačním stacionáři jsou děti ve věku od 1 roku do 7 let. Celková kapacita zařízení je 55 míst. O naše nejmenší pečují vychovatelky, zdravotní sestry, speciální pedagog, fyzioterapeut a rehabilitační lékař, ve spolupráci s dalšími, externími odborníky.

Preferujeme formu hry a stimulující prostředí, snažíme se o aktivní zapojení dětí do kolektivu.

Dětská skupina BERUŠKY:
- na základě písemné smlouvy jsou do dětské skupiny „Berušky“ přijímány děti od 1 roku do max. 3 let věku.
Dětská skupina SLUNÍČKA:
- do dětské skupiny „Sluníčka“ jsou rovněž na základě písemné smlouvy přijímány děti od 2 let, (ve výjimečných případech od 1,5 roku), až do 5 let věku.
REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ:
- Je určen pro děti do max. 7 let. Své služby poskytuje zejména dětem s handicapem nebo jinými specifickými potřebami lehčího stupně z hlediska sociálního, zdravotního, psychologického a dalších specifik.

• V případě nenaplnění kapacity, zájmu rodičů a jejich písemného souhlasu sem mohou být přijímány i děti bez handicapu.

INFORMACE PRO RODIČE

Zápis:

Zápis dětí probíhá zpravidla v průběhu celého roku, bližší informace k zápisu a přijetí dětí Vám rádi sdělíme v našem zařízení.

Platby:

Příspěvek na provoz/na úhradu nákladů činí:

• 600,- Kč u dětí dlouhodobě zdravotně postižených, (viz posudek lékaře)

• 900,- Kč u ostatních

Rodiče a jiní zákonní zástupci dětí dále přispívají na různé kulturní a jiné akce, které jsou nadstandardní nabídkou zařízení a nejsou součástí úhrady příspěvku na provoz, (např. divadelní představení, vstupné do solné jeskyně a jiné).

Stravné:

Stravné při denním zastoupení jídel:

- snídaně 15% 7, - Kč
- přesnídávka 10% 5, - Kč
- oběd 35% 17, - Kč
- svačina 10% 5, - Kč
- celkem 70% 34, - Kč

Stravné na každý den činí pro děti do 7 let: 34,- Kč.

 

 

 Info

Výše uvedené úhrady za stravné byly schváleny Radou města usnesením č. 693/2020 RM s účinností       od 1.9.2020.

Výše příspěvku na provoz schálena Radou města Příbram usnesením č. 694/2020 od 1.9.2020.

Další důležité informace naleznete v Dokumentech ke stažení.

AKCE A AKTIVITY ZAŘÍZENÍ:

foto č. 2

Mikulášská nadílka
- každým rokem přichází mezi děti Mikuláš s dárečky

Vánoční besídka
- tradičně připravujeme pro rodiče a blízké „našich“ dětí vánoční besídku. Děti předvedou krátké vystoupení, ukážou nové hračky, společně si pak užíváme sváteční pohodu u vánočního stromečku

Dětský karneval
- při karnevalovém dovádění zažíváme spoustu legrace

Velikonoční svátky
- svátky jara vítáme barvením vajíček a dodržováním velikonočních tradic

Čarodějnice
- tento lidový zvyk připomínáme posezením u symbolického ohníčku

Oslava Dne matek
- maminkám k jejich svátku připravujeme přáníčka či drobné dárky, nacvičujeme říkanky

Den dětí
- děti slaví svůj svátek různými hrami, soutěžemi, spoustou veselí, nejraději na zahradě, když počasí dovolí...

Odchod dětí do MŠ
- s dětmi odcházejícími do MŠ a jiných školských zařízení i jejich rodiči se loučíme zahradní slavností – pasováním „Školkáčků“

Další aktivity:
- návštěvy kulturních zařízení
- solná jeskyně
- canisterapie
- muzikoterapie
- aromaterapie
- relaxační terapie
- bazální stimulace

 

 

Mimo výše uvedené aktivity se s dětmi účastníme projektů zaměřených na zdraví a zdravý životní styl: 

  • Projekt "Se Sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" - projekt je zaměřen na rozvoj hrubé motoriky, přirozené vnímání pohybu.
  • Projekt "Zdravá 5" - program zaměřený na zdravé stravování a zdravý životní styl.
  • Projekt "Koukají na nás správně?" -preventivní screeningové vyšetření zraku dětí. Zaměřuje se na včasný záchyt případné oční vady u dítěte.
  • Projekt "Zdravé zoubky" je zaměřen na pochopení pravidel ústní hygieny, zdravé stravy a používání dentálních pomůcek s ohledem na věk dětí.
  • Naše kouzelná zahrádka - zaměřuje se také na environmentální výchovu. Umožňuje dětem  pozorovat změny v přírodě a její zákonitosti prostřednictvím různých experimentů, pozorování, zapojování dětí do péče o rostliny, tvoření z přírodnin apod.              

 

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram –
Dětská skupina Sluníčka III s kapacitou 23 míst 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016513

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram –
Dětská skupina Berušky III s kapacitou 17 míst 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016512

Doba realizace projektů: Od 1. 9. 2020 do 28. 2. 2022

Účelem dotace je: Provoz zařízení péče o děti předškolního věku:
Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb. v platném znění

 

Přehled poskytovaných služebklikněte na více informací: