Tato služba je finančně podpořena z projektu

Název projektu: Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160
Detail projektu: Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Středisko terénní služeb

Středisko terénních služeb poskytuje tyto sociální služby podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)

Posláním SAS je cílená individuální podpora rodin s dětmi v dlouhodobě krizové sociální situaci. Podpora těchto rodin směřuje k motivaci, aktivizaci vlastních zdrojů a posilování kompetencí potřebných k překonání náročné životní situace a snižování závislosti na vnější pomoci.

Služba je určena rodinám s nezaopatřenými dětmi, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich vývoje. Poskytuje se terénní a ambulantní formou. 

SAS poskytuje tyto základní činnosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Konkrétní pomoc vychází ze zjištění potřeb rodiny a poskytuje se na základě individuálního plánu. 

Zaměřujeme se na rodinu jako celek, aby pomoc byla efektivní a účinná.

Provozní doba SAS:

Kdy najdete pracovníky v ambulanci ul. Čs. armády 5, Příbram IV:

pondělí:  08:00 - 10:00
úterý:     09:00 - 12:00
středa:   15:00 - 17:00

Provozní doba terénní formy poskytování SAS:

pondělí:  07:30 - 16:00
úterý:     07:30 - 15:30
středa:   07:30 - 17:00
čtvrtek:  07:30 - 16:00
pátek:    07:30 - 15:30

Terénní programy (TP)

Kolektiv

Služba terénní programy se poskytuje se na území města Příbram a je určena lidem, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi. Pracovník Terénních programů nabízí službu v přirozeném prostředí klienta, snaží se porozumět situaci, ve které se klient nachází, a společně hledají vhodná řešení. Pomoc se zaměřuje především na tyto oblasti: Pomoc se zajištěním bydlení, návratem nebo vstupem na trh práce, řešení finanční situace, řešení dluhů a jejich prevence, atd 

 KOMU JE SLUŽBA URČENA:

Osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby žijící ve vyloučených komunitách, oběti trestné činnosti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Věková kategorie – nad 18 let.

Posláním sociální služby TP je aktivní vyhledávání a kontaktování osob ohrožených sociálním vyloučením v jejich přirozeném prostředí - v lokalitách na území města Příbram. Poskytovat cílenou a individuální pomoc směřující ke zlepšení sociální situace těchto osob jejich zapojením do využívání místně dostupných služeb a dalších zdrojů pomoci, podporovat, motivovat a aktivizovat klienty ke změně dosavadního způsobu života.

Základní činnosti při poskytování služby Terénní programy se zajišťují v rozsahu úkonů stanovených § 69 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Vedoucí

a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

b) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Provozní doba terénní formy poskytování TP:

pondělí:    7:30 - 16:00
úterý:       7:30 - 15:30
středa:     7:30 - 16:00
čtvrtek:    7:30 - 16:00
pátek:      7:30 - 15:30

Obě služby se poskytují bezplatně. Více informací naleznete v aktuálních souborech ke stažení. 

Přehled poskytovaných služebklikněte na více informací: